ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.
ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περί ορισμού δικασίμου επί της εκθέσεως του Ειδικού Εκκαθαριστή Νικολάου Μαράντου του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία  «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» περί εισαγωγής αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του ανωτέρω πιστωτικού ιδρύματος

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής του τελούντος υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» Νικόλαος Μαράντος του Δημητρίου, ο οποίος διορίστηκε με την υπ' αριθμόν 46/27.7.2012 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων (Ε.ΠΑ.Θ.) της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση 46/27.7.2012, θέμα 1ο, ΦΕΚ Β 2208/27.7.2012),

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (υπ' αριθ. 21/2/4.11.2011 απόφαση της Ε.Π.Α.Θ της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), το οποίο ορίζει ότι οι αντιρρήσεις κατά απαιτήσεων από τον Ειδικό Εκκαθαριστή και οι αντιρρήσεις κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισμού, εισάγονται αμελλητί από κοινού στο σύνολό τους ενώπιον του Πτωχευτικού Δικαστηρίου από τον Ειδικό Εκκαθαριστή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα, προέβη σε σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήματος Εκουσίας Δικαιοδοσίας) δικογράφου περί εισαγωγής αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», οι οποίες ασκήθηκαν από τον ίδιο και συμπεριελήφθησαν στην από 14.12.2012 έκθεση επαληθεύσεως αυτού, καθώς και αυτές οι οποίες ασκήθηκαν από τους πιστωτές εντός της προβλεπομένης στο άρθρο 4 παρ. 2 του ως άνω Κανονισμού προθεσμίας.

 

Η συζήτηση των ανωτέρω αντιρρήσεων θα διεξαχθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήματος Εκουσίας Δικαιοδοσίας) κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 22ας  Οκτωβρίου 2014 στο κτίριο 6, στην αίθουσα 12, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9:00 π.μ., με αριθμό πινακίου Ρ1/1 και οι πιστωτές του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος καλούνται να παραστούν όποτε και όπου ανωτέρω ορίζεται.

Ότι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 68 του ν. 3601/2007, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρ. 74 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/23.7.2013), και με δεδομένο ότι ο αριθμός των πιστωτών προς τους οποίους πρέπει να γίνει κοινοποίηση της έκθεσης περί εισαγωγής αντιρρήσεων υπερβαίνει τους εκατό (100), η κλήτευση των διαδίκων αντικαθίσταται με  ανακοίνωση της προσδιορισθείσας δικασίμου από τον ειδικό εκκαθαριστή,  η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος (www.ateusl.gr) και της Τράπεζας της Ελλάδος και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το ανωτέρω άρθρο προς γνώση των πιστωτών και για τις νόμιμες συνέπειες.

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, κάθε πιστωτής δικαιούται να λάβει με δικά του έξοδα αντίγραφο της έκθεσης περί εισαγωγής αντιρρήσεων από τον Ειδικό Εκκαθαριστή σε ηλεκτρονική μορφή και, κατόπιν αίτησής του και με έξοδα του ιδίου, αντίγραφο της ως άνω έκθεσης σε έγχαρτη μορφή.

 

Για τη λήψη ηλεκτρονικού αντιγράφου της έκθεσης, κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία της υπό ειδική εκκαθάριση ΑΤΕ ΑΕ (Πανεπιστημίου 25, 8ος όροφος, Αθήνα), από την 27.1.2014 έως 3.3. 2014, και τις ώρες από 11:00 μέχρι 14:00.

 

Για κάθε τυχόν επιπλέον πληροφορία, κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στα τηλέφωνα: 210 3272402 και 210 3272404.

 

 

Αθήνα, 21η Ιανουαρίου 2014

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής

 

Νικόλαος Μαράντος

​